Návrat na hlavní stranu
... Zlatá karta k jedinečným zážitkům ...

Provozní řád Kulturního domu v Bojkovicích

Tento provozní řád vydává město Bojkovice za účelem zabezpečení hospodárného a bezpečného provozu budovy Kulturního domu v Bojkovicích č.p. 432.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Budova kulturního domu je provozována městem Bojkovice, prostřednictvím odboru bytového a místního hospodářství /provozní záležitosti/ a odboru kultury a školství /organizování kulturních a jiných programů a prodejních akcí/ Městského úřadu Bojkovice pro oblast kulturního, společenského, výchovně vzdělávacího života a rozvoje kulturních aktivit ve městě Bojkovice.
Budova je využívána také pro komerční činnost:
2. Provoz budovy je zabezpečován a zajišťován dodržováním platných právních
předpisů:
Čl. 2
Řízení a organizace
1. Za celkový provoz v kulturním domě zodpovídá správce, který je podřízen vedoucímu odboru bytového a místního hospodářství Městského úřadu Bojkovice.
2. Správce kulturního domu zodpovídá za bezpečný provoz, požární ochranu a ochranu majetku v budově a jejím okolí. Řídí se při tom platnými předpisy podle čl. 1, odst. 2. Dohlíží, aby byly předpisy dodržovány také všemi fyzickými a právnickými osobami /pracovníci údržbářských a obslužných činností, pořadatelé a ost./ provádějícími zde činnost nebo zde zúčastněných na akcích.
3. Vedoucí odboru bytového a místního hospodářství spolu s vedoucí odboru kultury a školství podávají návrhy do městského rozpočtu na úpravy nebo opravy movitého a nemovitého majetku a sledují jeho stav. Zodpovídají za ekonomiku a efektivní využívání prostor kulturního domu, řídí se finančním vztahem k rozpočtu města, který je pro ně závazný. Vedoucí odboru kultury a školství dbá, aby byla zabezpečena řádná propagace akcí pořádaných městem.
4. Vedoucímu OBMH jsou podřízeni:
Vedoucí OBMH dohlíží na činnost těchto pracovníků, kontroluje množství a kvalitu provedené práce.
5. Vedoucí OKŠ jsou podřízeni:
- fyzické a právnické osoby, pracovníci obslužných činností, pořadatelé a ostatní provádějící zde činnost nebo jsou zde zúčastněni na akcích.
Čl. 3
Sjednávání akcí
1. Vedoucí odboru kultury a školství sjednává jednotlivé akce města dle čl. 1, odst. 1. Od žadatelů pronájmů prostor kulturního domu vyžaduje s dostatečným časovým předstihem písemnou objednávku, na základě které uzavře s žadatelem smlouvu o přenechání do užívání sjednaných prostor a sjedná požadované služby /dále jen smlouva o pronájmu/. Současně s tím žadatele upozorní na jeho povinnost oznámit konání veřejné hudební produkce Městskému úřadu Bojkovice.
2. Vedoucí odboru kultury a školství, která uzavírá smlouvu o pronájmu a přijímá oznámení o konání akce dle čl. 2, odst. 2, bere přitom ohled na veškerá dosud platná usnesení Rady města Bojkovice, která by mohla regulovat, nebo jinak limitovat požadovanou akci.
3. Bezplatné užívání prostor kulturního domu /bez zajištění bezplatné technické obsluhy - osvětlovač, zvukař, pořadatelská služba apod./ mají žadatelé kulturních aktivit:
4. Povolení na bezplatné užívání prostor kulturního domu, nebo na jeho snížení nájmu na jiné aktivity, než jsou uvedeny v čl. 3, odst. 3, může výjimečně udělit Rada města Bojkovice na písemnou žádost, podanou nejpozději 30 dnů před předpokládaným termínem akce.
5. Vedoucí odboru kultury a školství po sestavení plánu akcí v kulturním domě nebo o případných jeho úpravách a změnách včas informuje správce KD a vedoucího OBMH o jednotlivých akcích, nejpozději však týden před jejich konáním. Současně je seznamuje s eventuelními požadavky na zajištění jejich průběhu /požadavky na osvětlení, ozvučení, otápění prostor v zimním období apod./.
Čl. 4
Zajištění provozní činnosti v prostorách kulturního domu
1. Před konáním akce předá správce kulturního domu / na požádání pořadatele a po vzájemné dohodě/ zástupci pořadatele sjednané prostory a zařízení k využívání sjednaných služeb podle uzavřené smlouvy o pronájmu. Zde provede v příloze "Protokol o předání a převzetí" písemný záznam o skutečném stavu veškerého předávaného zařízení, proti podpisu uživatele. Stejně tak provede správce KD při převzetí po skončení akce.
2. Každou akci je povinen mít pořadatel řádně zajištěnou pořadatelskou službou s určením hlavního pořadatele a jeho zástupce. Je povinen předložit soupis pořadatelů každé jednotlivé akce, který je přílohou smlouvy o pronájmu. Pořadatel dbá, aby ve všech prostorách objektu kulturního domu a v jeho nejbližším okolí byly dodržovány veškeré platné předpisy dle čl. 1, odst. 2.
3. Pro bezpečný průběh každé akce musí pořadatel zajistit potřebné obslužné činnosti oprávněnými osobami s odbornou způsobilostí /osvětlení, ozvučení, elektroopravy apod./
Příloha: Smlouva o nájmu
Schváleno na zasedání Rady města Bojkovice dne 30. 3. 2005

Mgr. Josef Langr
starosta města

DALŠÍ INFORMACE: Kulturní dům Bojkovice
Zveřejněno 31.05.2005 v 09:46 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.karta.cz ® je registrovanou ochrannou známkou společnosti Kam na Pardubicku, s.r.o.